Projecte

En aquesta proposta volem treballar sobre l’ús del Patrimoni cultural com a instrument d’integració social de les persones refugiades / immigrants arabòfones. Per això es pretén promoure visites en grup a diversos museus situats a la ciutat de Barcelona per part de persones immigrants / refugiades arabòfones, procedents dels països de la ribera sud de la Mediterrània i del Pròxim Orient, que es realitzaran en àrab estàndard. El resultat de les visites serà monitoritzat mitjançant diferents metodologies utilitzades en els estudis de visitants. Les informacions obtingudes sobre les percepcions de les persones refugiades / immigrants pel que fa al seu Patrimoni cultural i al de Catalunya seran la base d’un estudi que ens permeti comprendre millor com el patrimoni cultural pot ser utilitzat per a la integració social en poblacions amenaçades per situacions conflictives i per l’extremisme. La proposta busca la millora de la qualitat de vida de les persones refugiades/immigrants, amb una especial preocupació pel col·lectiu de dones, procurant augmentar les seves capacitats d’interacció social amb altres persones arabòfones i amb la societat local.

Es tracta d’un projecte pilot que es desenvoluparà durant dos anys, incidint sobre el col·lectiu d’immigrants / refugiats àrabs a Barcelona. A partir d’aquesta experiència es proposaria una metodologia d’ús del Patrimoni cultural per a la integració social que podria ser utilitzada en altres ciutats de Catalunya i amb altres grups ètnic-lingüístics.

Aquest projecte es beneficiaria de l’experiència obtinguda en el projecte Multaka, desenvolupat a Berlín entre novembre de 2015 i desembre de 2016, en el qual es va facilitar l’accés de persones refugiades àrabs a diversos museus de la ciutat. Un dels membres del nostre equip de recerca, el llicenciat sirià Isber Sabrine, va formar part del grup que va concebre i dur a terme el projecte berlinès.

Objectius de la proposta

1- Experimentar com el Patrimoni cultural pot ser usat en la integració social de comunitats exposades a discursos fonamentalistes.
2- Utilitzar els museus de la ciutat de Barcelona com a llocs de trobada cultural de les persones immigrants / refugiades amb la realitat de la societat d’acollida.
3- Conèixer els sentiments de les persones immigrants pel que fa a la cultura i la història de Catalunya.
4- Promoure la vinculació afectiva i cultural de les persones immigrants / refugiades amb el Patrimoni cultural de Catalunya.
5- Fer patent, entre les persones residents a Catalunya, l’interès dels persones immigrants / refugiades per conèixer la història i la cultura del seu lloc d’acollida.
6- Ajudar a promoure el diàleg intercultural entre les persones immigrants / refugiades i entre aquestes i la societat local.
7- Contribuir a fomentar entre les persones immigrants l’empoderament femení, afavorint l’accés de la dona a la cultura i promovent la seva xarxa d’interacció social.
8- Col·laborar en promoure l’associacionisme de les persones immigrants / refugiades, facilitant el contacte amb les associacions que ja estan en funcionament.
9- Enfortir el marc teòric i metodològic sobre l’ús del Patrimoni cultural com eina d’inclusió social de persones immigrants / refugiades.
10- Potenciar la capacitat d’utilitzar el Patrimoni cultural com argumentació contrària al discurs fonamentalista islàmic i de la xenofòbia en els països d’acollida.